english version  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na względzie ochronę danych osobowych, które nam Państwo powierzają oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.

Informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest „Hydrem” s.c. z siedzibą w Wadowicach przy ul.Podstawie 28 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Będą udostępniane innym odbiorcom tj. biuru rachunkowemu na podstawie umowy powierzenia.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy/zlecenia, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest jej zawarcie.
Administrator będzie przechowywał dane w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.