english version  

O firmie

Hydrem - siedziba firmy

HYDREM S.C. jest przedsiębiorstwem powstałym w roku 1988 i od początku swojej działalności specjalizującym się w regeneracji elementów hydrauliki siłowej.

Doświadczona kadra, uniwersalny park maszynowy, szerokie spektrum stosowanych technologii, system wspomagania komputerowego procesów technologicznych CAD, CAM, wdrożony system jakości ISO, usytuowały nas w grupie firm realizujących projekty o wysokiej skali złożoności pod względem technologii wykonania jak i wysokich oczekiwanych parametrach eksploatacyjnych. Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Nasze cele i korzyści dla Klientów:
- obniżenie kosztów utrzymania maszyn i urządzeń technologicznych
- wydłużenie czasu ich eksploatacji
- pomoc techniczną w sytuacjach awaryjnych.

Powyższe cele realizujemy w oparciu o:
- posiadane wieloletnie doświadczenie kadry pracowniczej
- zastosowanie wysokiej jakości materiałów produkcyjnych
- przestrzeganie rygorów technologicznych
- odpowiedni system kontroli jakości
- niezawodny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Kierunki działań:
- doskonalenie technik regeneracji i produkcji w oparciu o nowe technologie inżynierii powierzchni
- modernizacja parku maszynowego w kierunku remontów części i urządzeń wielkogabarytowych.

Ideą firmy HYDREM jest stworzenie systemu współpracy, który zapewnia zleceniodawcy rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów technicznych. System ten funkcjonuje dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii sprzężonych z odpowiednim zarządzaniem.

Hydrem - precyzja pomiarów


POLITYKA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Ze względu na specyfikę działalności celem nadrzędnym firmy HYDREM jest dostarczanie swoim klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości, zapewniając jednocześnie możliwie najmniejszy wpływ na środowisko oraz spełnienie wymagań klientów i stron zainteresowanych.

Mając na uwadze stałą poprawę świadczonych usług i wzrost wiarygodności wśród klientów i społeczności lokalnej w firmie HYDREM opracowano i wdrożono system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego oparty o wymagania międzynarodowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Wymagania stawiane nam przez powyższe normy realizujemy przez:
- postępowanie zgodne z prawem ochrony środowiska, innymi uregulowaniami prawnymi i ze zobowiązaniami dotyczącymi zgodności, które odnoszą się do naszego zakładu, istotnych dla kontekstu organizacji oraz zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
- spełnianie wymagań klienta i stron zainteresowanych oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego,
- zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom środowiskowym,
- zagospodarowanie wytworzonych odpadów tak, aby nie wiązało się to z uciążliwością dla społeczności lokalnej,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów technologicznych,
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
- właściwe postępowanie z materiałami niebezpiecznymi,
- stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań naszych odbiorców i stron zainteresowanych, angażowanie pracowników Firmy w utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, właściwe komunikowanie celów jakościowych i środowiskowych,
- ustanowienie, przegląd, realizacja i aktualizacja celów,
- zrównoważone wykorzystanie zasobów w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
- minimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne.

Firma HYDREM identyfikuje aspekty środowiskowe, które powodują znaczne wpływy środowiskowe oraz dąży do ciągłego zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko we wszystkich obszarach działalności stosując system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Polityka jakości i zarządzania środowiskowego jest znana i w pełni popierana przez pracowników zakładu HYDREM oraz podana do wiadomości firmom współpracującym z nami. W oparciu o powyższą politykę ustaloną przy uwzględnieniu strategicznego kierunku działania organizacji oraz jej kontekstu przyjęto szczegółowe cele jakościowe i środowiskowe, których realizację zapewnia kierownictwo spółki.


Hydrem - dofinansowanie UE


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Z przyjemnością informujemy, iż HYDREM Spółka Cywilna Jacek Szafarczyk, Janusz Bik realizuje projekt "Podniesienie konkurencyjności HYDREM S. C. Jacek Szafarczyk, Janusz Bik poprzez zakup nowoczesnego centrum tokarsko-frezarskiego" oraz "Zakup aparatury badawczo rozwojowej na potrzeby firmy HYDREM S. C .Jacek Szafarczyk, Janusz Bik" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.