english version  

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I.USTALENIA OGÓLNE
1.Niniejsze „ogólne warunki sprzedaży” stanowią integralną część wszystkich ofert handlowych i usługowych składanych przez firmę HYDREM s.c. Jacek Szafarczyk, Janusz Bik, Podstawie 28, 34-100 Wadowice, zwanym dalej Wykonawcą.

II.OFERTA
1.Oferta przedstawiana jest Klientowi elektronicznie, osobiście lub telefonicznie po dokonaniu weryfikacji dostarczonych podzespołów hydrauliki siłowej.
2.Oferta zawiera cenę usługi regeneracji lub wykonania, termin realizacji, formy płatności, warunki dostawy, a na życzenie Klienta szczegółowy zakres naprawy.
3.Oferta nie obejmuje demontażu i montażu podzespołów z maszyny.
4.Oferta nie obejmuje kosztów transportu, chyba że strony ustalą inaczej.
5.Akceptacja warunków oferty następuje poprzez złożenie przez Klienta zamówienia osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą elektroniczną.
6.W przypadku braku zgody na regenerację lub braku możliwości naprawy Klient jest zobowiązany do uiszczenia kosztów weryfikacji.
7.W terminie do dwóch tygodni Klient zobowiązany jest do odebrania swojej własności lub do udzielenia zgody na złomowanie, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za bezumowne przechowywanie.
8.Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią intelektualną własność Wykonawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.

III.NAPRAWA PODZESPOŁÓW HYDRAULICZNYCH
1.Naprawa podzespołów hydraulicznych może być częściowa lub całkowita.
2.Zakres naprawy w trakcie realizacji usługi może ulec zmianie, czego nie uwzględniała oferta. Informacja o wzroście zakresu naprawy i kosztów zostanie przekazana Klientowi drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
3.Podzespoły po naprawie przechodzą test na stanowisku diagnostycznym.
4.Podzespoły po naprawie są wstępnie wyregulowane, ale mogą wymagać dodatkowej regulacji na maszynie - pozostaje to po stronie Klienta.

IV.CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek VAT (23%).
2.Formy płatności: przedpłata na podstawie faktury pro forma (wydanie towaru po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym) lub gotówka zgodnie z obowiązującym limitem. Płatność w formie przelewu ustalana jest indywidualnie na podstawie kontynuacji współpracy.
3.W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
4.Materiały i podzespoły używane do naprawy pozostają własnością Wykonawcy do czasu uregulowania płatności.
5.W przypadku zaległości płatniczych Wykonawca wstrzyma wydanie podzespołu do czasu uregulowania płatności.

V.TERMIN REALIZACJI
1.Czas oczekiwania na realizacje zamówienia rozumiany jest w dniach roboczych.
2.Termin realizacji zamówienia określony jest w ofercie i liczy się od dnia, w którym Klient zlecił wykonanie usługi, a Wykonawca przyjął zlecenie do realizacji.
3.Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin realizacji może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie powiadomiony.
4.W przypadku przedłużenia terminu realizacji Wykonawca nie ponosi kosztów przestoju maszyn.

VI.GWARANCJA
1.Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy i liczy się od daty dostawy podzespołu.
2.Reklamację należy zgłaszać pisemnie drogą mailową lub pocztą. Klient zobowiązany jest pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji do sprawdzenia podzespołu niezwłocznie po jego otrzymaniu - zawiadomienie o nieprawidłowym wykonaniu usługi powinno zostać zgłoszone pisemnie w ciągu 5 dni roboczych. Podzespół należy dostarczyć w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego podzespołu. Dostarczenie podzespołu na naprawę gwarancyjną jest po stronie i na koszt Klienta.
3.Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Klienta lub osób trzecich.
4.Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w skutek:
-niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania,
-nieprawidłowego montażu przez Klienta lub osoby trzecie,
-działania czynników zewnętrznych, na które Wykonawca nie ma wpływu,
-przekroczenie parametrów technicznych zalecanych przez Wykonawcę,
-uszkodzeń wynikających z nieczystości układu hydraulicznego.
5.Gwarancja traci ważność w przypadku:
-eksploatacji przy zastosowaniu oleju o nieodpowiedniej czystości i lepkości,
-zużycia części eksploatacyjnych, np.: uszczelnień, bezpieczników, lampek oraz akcesoriów podlegającym okresowym wymianom, np. filtrów,
-uszkodzeń wynikających z pracy przeciążającej podzespołów, powstałych przy pracy na błędnych parametrach,
-uszkodzeń spowodowanych wadliwym działaniem współpracujących układów.
6.Podzespoły po naprawie są odpowiednio znakowane, próby usunięcia oznaczeń są równoważne z anulowaniem gwarancji.
7.Firma HYDREM nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i straty powstałe na skutek czasowej niemożliwości użytkowania sprzętu, przestoju układu hydraulicznego, maszyny.

VI.WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU I STOSOWANE PRAWO
1.Do rozstrzygania wszelkich sporów właściwym jest sąd właściwości ogólnej Wykonawcy.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 11.03.2019